Προβολή του Project

..:: ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ LIVE ::.. ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΥΡΑΠΡΑΞΙΑ

Ψηφίστε το Project

ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΥΡΑΠΡΑΞΙΑ

Προβολές

624

βαθμοί

54

ψήφοι

18

3.0

Rate

αναρτήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2014 από

ΝΕΥΡΑΠΡΑΞΙΑ

ΟρισμÏŒς

Νευραπραξία είναι μια διαταραχή του περιφερικού νευρικού  συστήματος στην οποία υπάρχει μια προσωρινή απÏŽλεια των κινητικÏŽν και αισθητικÏŽν λειτουργιÏŽν που οφείλεται σε πίεση του νεύρου. Η βλάβη είναι αναστρέψιμη και διαρκεί απÏŒ λίγες ÏŽρες ως λίγες εβδομάδες, έπειτα η λειτουργία του νεύρου επανέρχεται.      

 

Κλινική εικÏŒνα

Η κλινική εικÏŒνα της νευραπραξίας είναι κινητική παράλυση στην περιοχή βλάβης ενÏŽ ο ασθενής αναφέρει μούδιασμα, βάρος και κάψιμο.  

 

ΤρÏŒποι αντιμετÏŽπισης 

ΝΕΥΡΑΠΡΑΞΙΑ

Στη νευραπραξία αυτÏŒ που πρέπει να κάνουμε είναι να περιμένουμε. Η βλάβη αποκαθίσταται μÏŒνη της ενÏŽ ο ασθενής υποβάλλεται σε ένα πρÏŒγραμμα φυσιοθεραπείας που περιλαμβάνει την εκτέλεση ασκήσεων με σκοπÏŒ να προλάβουμε τη δυσκαμψία των αρθρÏŽσεων λÏŒγω της ελλείψεως κίνησης, την ατροφία και τη συρρίκνωση των μυÏŽν. Έτσι ÏŒταν αποκατασταθεί η λειτουργία του νεύρου, οι μύες και οι αρθρÏŽσεις βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

 


Πίσω